Naturlig församlingsutveckling

Naturlig Församlingsutveckling (NFU) är ett redskap för att vårda församlingen så att den kan "växa i alla avseenden", Ef 4:15. Den internationella vetenskapliga undersökningen som NFU bygger på, vill visa på sambandet mellan kvalitet och kvantitet. Övertygelsen ligger i att vi kristna kan arbeta för att förbättra församlingens kvalitet: "Jag planterade, Apollos vattnade", som Paulus säger.

Om undersökningen

Med hjälp av en undersökning får man en bild (profil) av en församlings kvalitet. De åtta områden man undersöker är:

  • Delegerande ledarskap
  • Gåvobaserad verksamhet
  • Hängiven andlighet
  • Funktionella strukturer
  • Inspirerande gudstjänster
  • Livsnära smågrupper
  • Kärleksfulla relationer
  • Behovsorienterad evangelisation

Rent praktiskt går det till så att undersökningen ställer 91 frågor till ett representativt urval av de aktiva i församlingen, samt till pastorn eller ansvarig ledare i församlingen. Utifrån dessa svar får man sedan fram församlingens unika profil. Profilen visar på vilka som är församlingens starka och svaga sidor jämfört med andra församlingar.

Profilen utgör också en slags "diagnos" på församlingen. Den anger vad som är församlingens styrka och svagheter. Man bör utifrån den egna situationen  arbeta för att förbättra de svaga sidorna. NFU försöker visa att församlingar som kvalitativt sett får höga utslag på åtta definierade områden med stor säkerhet är en växande församling.

Vad ger NFU för resultat?

Sedan NFU kom till Sverige 2001 har mer än 400 församlingar från 11 olika samfund börjat arbeta med NFU-undersökningen.

Som en väg att lyssna in hur församlingen upplever sig själv, fungerar NFU på ett mycket bra sätt. Undersökningen i sig själv är dock ingen garant för att något ska hända. Avgörande är hur församlingen tar sig an de utmaningar som NFU-undersökningen pekar. 

Ungerfär två av tre församlingar ser att det gensvar undersökningen ger när man gör sin andra undersökning, är bättre än det var vid första undersökningen. Om man däremot har haft en negativ utveckling i församlingen, så framkommer detta också i undersökningen. NFU fungerar alltså väl som ett utvärderingsinstrument.

Undersökning

NFU har ofta varit ett led i en rad åtgärder man vidtagit i församlingen för att stärka utvecklingen. Störst effekt får NFU om man visar uthållighet. Det är först när man gör en andra undersökning som man kan avläsa förändringar under ytan i församlingen. Man kan upptäcka om församlingen blivit mer eller mindre benägna att läsa Bibeln, om man nu upplever predikan som mer eller mindre livsförvandlande osv. Man kan se om de beslut man genomfört har fått någon effekt i församlingslivet. Detta gör att man kommer att flytta fokus från på vad man gör eller vad man utför till vad man uppnår och vad man blir. Det är en viktig förskjutning..

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag arbetar med att utveckla församlingar i Sverige!

Øyvind Tholvsen
Ledarutvecklare Sverigeprogrammet Växa 20%

070-644 32 27

oyvind.tholvsen@efk.se