Ge barn en trygg och hälsosam uppväxt

Foto: Anneli Nilsson

Varje barn har ett unikt värde och varje barn är älskat av Gud! Samtidigt vet vi att det är barnen som drabbas hårdast av fattigdom och att barnäktenskap och barnarbete är en realitet i Asien. Vårt uppdrag som kristna är att stå upp för rättvisa och ge barnen en röst och därför arbetar vi i EFK tillsammans med våra partners I Afghanistan, Bangladesh, Indien, Kambodja, Nepal och Thailand för att ge barn trygghet, skolgång och framtidstro. Genom ett långsiktigt arbete byggs tillit i relationerna med föräldrar, lärare och ansvariga makthavare i samhället och när de utmanas att se sin roll och sitt ansvar i att förebygga och skydda barnen ser vi hur barnen får det bättre och tillåts vara barn.

Vad har vi uppnått i projektet?

Programmet för barns rättigheter ger en fantastisk möjlighet att arbeta tillsammans, lära av varandra och satsa på fortbildning. Vi sprider kunskap om utbildningens betydelse och vårt ansvar som vuxna att beskydda barn och ge dem möjligheter att utvecklas, genom drama, föreläsningar och påverkansarbete. Barn får möjlighet att gå i skola tack vare skolstöd och föräldrar har fått redskap att ge barnen trygghet och omsorg genom föräldraträning. I år har vi satsat mycket på fortbildning av personal för att ge kunskap till ungdomar om pubertet och hälsofrågor, samt haft kampanjer där vi lyft flickors lika värde och rätt till utbildning. Under vår partnerkonferens lärde vi oss mer om hur vi måste jobba förebyggande för att stärka och ge redskap till familjer som drabbas av kriser. Resilience [motståndskraft] var ordet.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill arbeta med att väcka en större medvetenhet om barnäktenskap och arbeta förebyggande för att pojkar och flickor ska få samma möjlighet till utbildning och en trygg barndom. I Nepal har ett arbete påbörjats för att motverka att barn hoppar av skolan för att de måste försörja familjen, gifts bort eller inte får stöd hemifrån att studera. Vi vill också lyfta de barn som har psykosociala behov och inte inkluderas i samhället och därför påbörjas ett arbete i Afghanistan som ger stöd till barn och föräldrar. Man utbildar även personal i skolor och i sjukvården och skapar förståelse och kunskap om barn med särskilda behov genom radio- och tv-sändningar.

Exempel på vad som görs inom programmet

Indien: Nu går Saalams barn i skolan

Saalam och hans familj är en av de familjer som ses som förebilder av invånarna i byn. Familjen är fattig och helt beroende av Saalams inkomst som vävare. Saalam brukade ta med sina söner till arbetet vilket innebar 12 timmar var dag, medan flickorna stannade hemma och hjälpte till i hushållet. Vändpunkten kom när yngsta dottern blev sjuk av undernäring och familjen kom med i ASSIs utbildningsprogram. Där fick de råd om näringslära och hjälp till akutvård av dottern som nu är helt frisk. Genom föräldraträningen och många hembesök har Salaam nu tagit beslutet att låta sina barn gå i skolan för att skapa en bättre framtid för dem. Som familj är de med i en självhjälpsgrupp som sparar pengar och framtiden ser ljusare ut.

Nepal: Nyckeltal från 2019

  •  477 barn är medlemmar i skolgrupper som får stöd att jobba för barns rättigheter i skolan samt har anordnat frågesport, uppsatsskrivning och sportaktiviteter för över 3000 barn.
  • 15 föräldragrupper har startat och får träning i föräldraskap, barnäktenskap, människohandel. De har även en sparfond för ökade försörjningsmöjligheter.
  • 110 barn som aldrig gått i skolan och 9 barn som varit utsatta för barnarbete går nu regelbundet i skolan.
  • 18 unga flickor som aldrig gått i skola har gått en kurs i sömnad och har nu möjlighet att söka jobb.
  • Fortbildning för lärare i 16 skolor.

Bangladesh: Utbildning för föräldrar

Under 2019 har vi arbetat i 5 distrikt med projektet Breaking Barriers for Children (BBC) som handlar om att sprida kunskap om barns rättigheter till barn, föräldrar och lokala makthavare. Föräldrarna har fått utbildning om vilka skyldigheter de har att sörja för sina barn men också att lyssna in och låta barnen få vara med att bestämma i vissa avseenden som rör deras liv. De har även har tränats i föräldraskap och barns utveckling. De har fått lära sig att barn har olika personlighet och om barns behov av att få sina fysiska, mentala och andliga behov tillgodosedda. Under 2019 rapporteras flera barnäktenskap kunnat förhindras. De barnforum som vi arbetar med har rapporterat till barnskyddsgrupperna som i sin tur kunnat ta saken vidare till myndigheterna.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Nilsson
Ansvarig för fokusområdet Barns rättigheter i Region Asien


anneli.nilsson@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 47050
Insamlingsbehov: 283 000 kr

Insamlat: 95 340 kr Kvar att samla in: 187 660 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.