Allmänna ordningsregler

Välkommen till TORP! Vårt mål är att alla ska trivas och att vi tillsammans bidrar till god ordning och trygghet genom att följa dessa ordningsregler.

Nödsituation

Enklare akutsjukvård finns tillgänglig dag- och kvällstid. Säkerhetsutrustning, t.ex. hjärtstartare, förbandsmaterial och brandsläckare, finns på området. Se karta. Kontakta Torp receptionens personal eller värdar vid behov av hjälp.

Vid nödsituation ring 112! Kontakta personalen även vid ej akuta säkerhets- eller ordningsproblem.

Brandföreskrifter

Grillar är tillåtna om de placeras utanför förtältet och hålls under noggrann uppsikt. (Såvida inga andra instruktioner ges av brandvakten). Tänk på att utplacerade grillar inte får hindra eventuell trafik på campingen. Gasolspis, grillar och spritkök får användas för enskild matlagning. Om det inte råder eldningsförbud. Stor försiktighet ska iakttas och eld eller glöd får inte lämnas utan uppsikt. Det finns kärl märkta och avsedda för använd kol och aska. på campingområdet.

Brandsläckare finns i alla samlingslokaler och servicehus på campingområdet. Enligt brandföreskrifterna får inga stolar placeras i gångarna i möteslokaler. Utgångar får inte heller blockeras under gudstjänsttid.

Tillse att gasol och el-utrustning i din campingenhet är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser. Husvagnar rekommenderas ha brandvarnare och brandsläckare.

Trafik

Motorfordonstrafik inom campingområdena är endast tillåten för campinggäster och behörig personal. Ett fordon per campingplats godtas. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt. Trafik är ej tillåten mellan kl. 22-06. Cykling är tillåtet på campingområdena men undvik att cykla på festivalområdet då det är stor risk för olyckor. Förbud mot trafik och cykling gäller ej behörig personal.

Parkering

Det finns en bilparkering per campingplats. För gäster finns parkering norr och söder om Ladan (följ skyltanvisningar).

Elbilsladdning

Under Torpkonferensen finns det tillfälligt två laddstationer för elbilar i närheten av Ladan. Närmaste laddstation utöver dess finns vid Marieberg köpcentrum (bland annat vid IKEA).

Funktionsnedsättning

Du som på grund av funktionsnedsättning behöver någon form av service på campingen, var vänlig kontakta EFKs Sverigekontor före konferensen på telefon 019-16 76 00.

Parkering för dig med funktionsnedsättning

Det finns parkeringsplatser i nära anslutning till Ladan och Magasinet. För att nyttja dessa behöver du ha godkänt parkeringstillstånd som utfärdas av Transportstyrelsen synligt i rutan.

Uppträdande

Uppträd ej störande. Tänk på att alla ska trivas! Efter kl. 22.00 bör tystnad råda på campingområdena och efter kl. 23.00 ska det vara så tyst att sömn och vila är möjlig. I Ladan, Magsinet och övriga samlingssalar ska god säkerhet och trivsel beaktas.

Avfall

Följ anvisningar på plats för sortering av pant, wellpapp och brännbart avfall samt matavfall. Sortera glas och plåt i respektive tunna. Latrintömning ska ske vid därför avsedd plats vid toaletterna på campingområdena. Kol och använda engångsgrillar får endast kastas i särskilt avsedda plåttunnor.

Husdjur

Husdjur och hundar är givetvis välkomna till Torp. Det är dock inte tillåtet att ta med hunden in i våra offentliga lokaler, tält och matställen. Respektera människor med allergi och de som kan vara rädda för hundar. På campingen får hundar inte bo i gångarna mellan husvagnarna. Beakta att skuggig parkering på området saknas. Hundar ska hållas i kort koppel och rastas utanför campingområdena.

Rökning

Rökning är förbjuden inom konferensområdet. Rökning får endast ske på avskild plats utomhus och får inte vara störande.