Samarbetskyrka rustas för svåra utmaningar

EFKs samarbetskyrka Eglise Evangéligue Baptiste, EEB, är en självständig kyrka med omkring 70 000 medlemmar. EFK har gjort stora insatser för att förbättra kyrkans administrativa och organisatoriska arbete.

Centralafrikanska republiken är ett land där staten själv inte tar mycket ansvar för befolkningen vilket manat EFKs samarbetskyrka Eglise Evangélique Baptiste (EEB) och dess sociala organisation Action pour le Développement Intégral des Humains, ADIH, att genom olika verksamheter och projekt möta behov hos centralafrikanerna när det gäller både utbildning, hälsa, fattigdomsbekämpning samt andlig utveckling. Därmed driver EEB och ADIH bland annat grundskolor, bibelskolor, sjuksköterskeutbildning, sjukhus, kliniker, projekt för mänskliga rättigheter, mikrokreditsprojekt och mycket mer. För att kunna genomföra varje skollektion, predikan, operation behövs en väl fungerande organisation. EFK har gjort stora insatser för att förbättra kyrkans administrativa arbete och stödja i ekonomisk styrning, ledarskap, organisationsutveckling. Utan stödet till samarbetskyrkan så skulle centralafrikanernas behov ej tillgodoses i samma omfattning. EFK ger bidrag till resor till konferenser och andra mötesplatser inom EEB, eftersom dålig infrastruktur gör det kostsamt att mötas.

EFK ger även delunderhåll för en ungdomssekreterare och hans resor till församlingar. Landet har en mycket ung befolkning. Det innebär också att det i EEBs lokala församlingar finns många ungdomar och det är en utmaning för församlingarna att vara en relevant kyrka för unga människor, se dem och möta deras frågeställningar. Jeunesse de l’Église Baptiste (JEB) heter EEBs ungdomsrörelse som samlar över 20 000 barn och unga vuxna. Ungdomssekreteraren anordnar träningar och läger samt besöker församlingarna runt om i provinserna. En stor uppgift är att inge hopp och tro hos unga som lever i ett land som under alltför många år präglats av oroligheter, statskupper och vägbanditer.

EEB bedriver även evangelisationsarbete bland minoritetsfolket Bayaka. Tre pastorer är anställda för att bygga församling i tre Bayakabyar i området. De besöker byar för evangelisation och bibelundervisning. Träningar arrangeras även för evangelister bland bayakas och deras fruar samt för byledarna.

För att fler ska kunna utbildas för att sprida evangeliet, ger EFK årligen ekonomiskt stöd till ett teologiskt institut, en bibelskola och en pastorsskola som drivs av samarbetskyrkan Eglise Evangéligue Baptiste, EEB.

Teologisk utbildning

På EEBs teologiska skolor rustas män och kvinnor till tjänst som evangelister och pastorer i lokala församlingar eller för att grunda nya församlingar. För att fler ska kunna utbildas att sprida evangeliet driver samarbetskyrkan Eglise Evangélique Baptiste (EEB) ett teologiskt institut i Carnot, en pastorsskola i Gamboula samt en bibelskola i Doaka.

Utbildningarna är treåriga och fokus under andra och tredje året är på att studenterna ska få mycket praktik i lokala församlingar. Det teologiska institutet i Carnot har ett gott rykte och används i viss mån även av andra samfund.

EFKs stöd går till stipendier, lärarlöner, gästlärare och någon timmes elektricitet per kväll. Alla elever som går på EEBs skolor sköter under utbildningen ett eget jordbruk för att kunna för att klara sin egen försörjning. Stödet till dessa skolor gör att många av EEBs omkring 250 församlingar med utposter, har utbildade pastorer. Men många fler behövs.

EFK stödjer även den evangelisk teologiska fakulteten Faculté de Théologie Evangélique de Bangui (FATEB) som utbildar teologer för en stor del av fransktalande Afrika. Undervisningen började 1977 och fram till idag har mer än 650 kristna ledare utbildats. Skolans vision är att se en stabil afrikansk kyrka, förankrad i ordet, engagerad i missionsuppdraget och förvandlingen av samhället genom välutbildade ledare.

Projektet rekommenderas för Ge för livet-kampanjlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till RCA-teamet!

EFKs resursteam för RCA

+46-73-046 19 64

andreas.dagernas@efk.se

Insamlingsbehov

Insamlingsnummer: 45240
Insamlingsbehov: 863 000 kr

Insamlat: 327 750 kr Kvar att samla in: 535 250 kr

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.